top of page
IMG_0875-Pano_web 25U-zalozky.jpg

PARTNEŘI

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava) je univerzita s dlouholetou tradicí. Univerzita byla založena před 170 lety. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit i se soukromým sektorem.

 

VŠB – TU Ostrava je hlavním lídrem projektu TENT AIR a i hlavním řešitelem. Provádí odborná laboratorní vyhodnocení naměřených dat a identifikaci zdrojů znečištění ze vzorků nasbíraných na určených lokalitách společností ENVItech Bohemia s.r.o. Výsledky a zjištění prezentuje projektovým partnerům v České republice a norskému partnerovi Norsk Energi.

 

VŠB – TU Ostrava se z pozice lead partnera taktéž podílí na přípravě akcí v rámci projektu a účastní se jich. Spolupracuje na přípravě tištěných materiálů i online příspěvků formou konzultací a odborného poradenství.

www.vsb.cz/cs

Norsk Energi

Norsk Energi je norská poradenská společnost poskytující služby v oblasti energetiky, životního prostředí a bezpečnosti. Aktivně se angažuje v řadě velkých i malých projektů zaměřených na energetickou účinnost a snižování emisí skleníkových plynů – především prostřednictvím poradenství, designu, vývoje technologií a školení. Poskytuje tak celé spektrum poradenských služeb v oblasti životního prostředí.

 

Norsk Energi modeluje v rámci projektu rozptyl kvality ovzduší u vybraných škodlivin.

www.energi.no

 

GetBizDone, s.r.o.

GetBizDone je sociální podnik se sídlem v Liberci. Poskytuje služby na poli sociálních, environmentálních a trvale udržitelných projektů podporovaných z národních i evropských dotačních titulů. Jejími klienty jsou obce, podnikatelé i neziskový sektor, pro které v rámci fundraisingu pomáhá zajistit peněžní prostředky na jejich projekty. Administruje a dohlíží na správnost průběhu podpořených projektů.

 

GetBizDone zajišťuje v rámci projektu TENT AIR komunikaci s veřejností, veřejnou správou a neziskovými organizacemi. Je hlavním aktérem organizace dnů otevřených dveří. V rámci vnější komunikace spravuje a vede webové a Facebookové stránky projektu. Zastřešuje a komunikuje zpracování akčních plánů měst a obcí do projektu zapojených.

 

getbizdone.com

SPOLEČNĚ, z.s.

SPOLEČNĚ z.s. je spolek, který si dává za cíl především podporu občanské soudržnosti, kultury, sportu a zájmových činností zejména v Ústí nad Labem a přilehlém okolí. Členové spolku uvítali vstup do projektu TENT AIR, jehož cílem je zlepšení environmentální situace v koridoru D8 a tím i zlepšení kvality bydlení v Ústí nad Labem.

 

Spolek v rámci projektu technicky zajišťuje pořádání veřejných akcí a podílí se na publicitě projektu.

spolecne-usti.cz

 

 

Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je městem, které se potýká s řadou problémů v oblasti životního prostředí. Velice významný vliv na zajišťování ochrany životního prostředí je dán konfigurací terénu, ve kterém je statutární město Ústí nad Labem situováno, a to úzkým kaňonem údolí řeky Labe a údolní nivy povodí řeky Bílina a Ždírnického potoka. Centrum města je soustředěno na nevelké rovinaté ploše podél řeky Labe, kudy také vedou hlavní regionální a nadregionální dopravní tepny: železniční trati Praha – Děčín a Lysá nad Labem – Děčín a státní silnice I/13, II/253, II/258 a II/261. Významným problémem nadále zůstává znečištění ovzduší. Dřívější hlavní příčinou znečištění byl průmysl, dnes se na zhoršené kvalitě ovzduší podílí zejména motorová doprava. Statutární město Ústí nad Labem získá díky projektu přesná data o znečištění ovzduší z dopravy a z akčního plánu soubor přírodě blízkých opatření, vedoucích ke zmírnění dopadů těchto imisí.

www.usti-nad-labem.cz

 

 

Město Mělník

Znečištění ovzduší je objektivně zjišťováno monitorováním koncentrací znečišťujících látek pomocí sítě měřících stanic. Na Mělníku a jeho okolí se v minulosti žádné stanice monitorující kvalitu ovzduší nenacházely. Nezbývalo tak, než se spoléhat na údaje

ze 20 km vzdálených stanic umístěných ve městě Veltrusy, anebo Prahy. Město Mělník získá díky projektu aktuální data o kvalitě ovzduší na svém území a v rámci akčního plánu návrhy opatření na zlepšení ovzduší.

melnik.cz

 

Obec Zdiby

Obec Zdiby ležící severně od samého okraje Prahy je, díky své poloze, žádaným místem pro řadu rodin hledající pohodové bydlení na hranici hlavního města. Výhodu skvělé dostupnosti ve velké míře znehodnocuje její dopravní přetížení, hluk a imise s tím spojené. Představitelé obce si proto vzali za své kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj této lokality. Život zde totiž velmi negativně ovlivňuje přiléhající dálnice D8, letecká doprava z nedalekého letiště Ruzyně, ale i lokální přetížená doprava. A nadto všechno ještě, katastr obce přetíná trasa plánovaného pražského okruhu (jeho část SOKP 519 – Suchdol – Březiněves), plánuje se rozšíření dálnice D8, výstavba mimoúrovňové křižovatky Zdiby a navazující prosecké radiály. Negativní vliv má i další poměrně masivní výstavba logistických center v okolí. Obec mimo jiné několik let bojovala proti stavbě velkokapacitního logistického centra společnosti Goodman, které počítalo s výstavbou dvou nadrozměrných hal o celkové rozloze až 76 245 m2 nedaleko centra obce, kostela a hřbitova. Obec je také proto aktivním účastníkem mnoha řízení ohledně posuzování vlivu velkých stavebních záměrů v okolí obce a dálnice D8 na životní prostředí. Přesto, konkrétní, nezávislá a řádně podložená data o kvalitě ovzduší, na kterých se dá v těchto řízeních odkázat a při jednáních s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími subjekty stavět, doposud nebyla k dispozici. To umožní až měření v rámci projektu TENT AIR. Navíc, a to je ještě důležitější, obec pak nebude muset jen pasivně reagovat na záměry v území předkládané ze strany investorů. Výsledky měření kvality ovzduší v rámci projektu budou pro obec důležitým podkladem k navržení souboru přírodě blízkých opatření, vedoucích ke zmírnění dopadů znečištění ovzduší v obci. Navržení pásů zeleně, ochranných valů, jakož i dalších protihlukových opatření pak budou mít viditelný, ale i slyšitelný dopad na život obyvatel v obci.

www.obeczdiby.cz

SFŽP

www.sfzp.cz/norskefondy

MFČR

www.norskefondy.cz

EHP a Norsko

www.eeagrants.org

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
baner čj
bottom of page