top of page

Zlepšení ovzduší na Mělníku: Klíčová data a první kroky po vyhodnocení projektu TENT AIR

Aktualizováno: 11. 10. 2023


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB TU Ostrava) přináší první výsledky z projektu TENT AIR, jenž se věnuje monitorování a hodnocení kvality ovzduší. Tento inovativní projekt, který započal v roce 2021 se stal klíčovým nástrojem pro zkoumání složení a koncentrace škodlivých látek v ovzduší na Mělníku.

První výsledky měření ukazují, že období od června do září dominovalo znečištění ovzduší především z dopravy. Naopak na podzim a v zimě znečištění vzniká zejména spalováním biomasy, následovaným dopravou a v menší míře spalováním uhlí.


Jaký význam a přínosy mají tyto informace pro město Mělník?


Město má nyní k dispozici podložené údaje o zdrojích znečištění na svém území. Díky pečlivému vyhodnocení dat má solidní základ pro realizaci projektů zaměřených na zlepšení kvality ovzduší a celkového životního prostředí v Mělníku.


Mělník již reaguje na tato zjištění konkrétními opatřeními


Ve spolupráci s odborníky bylo vybráno 13 lokalit pro výsadbu zeleně, s cílem redukovat dopady znečištění ovzduší a zlepšit městský mikroklimat. Tyto intervence zahrnují doprovodnou liniovouzeleň v intra i extravilánu města, zelené plochy na dalších dvou místech a posílení ochranného pláště lesa.

Mělník se v tomto roce zároveň připojil k programu Norských fondů a instaluje senzory ve dvou lokalitách města, která jsou nejvíce zasažena emisemi z lokálních topenišť.


Vzniká akční plán města


Současně pracujeme na vytvoření akčního plánu obsahujícího návrhy opatření, která by měla zlepšit kvalitu ovzduší v Mělníku. Tento plán bude veřejně projednáván na sklonku tohoto roku, a to s cílem zapojit veřejnost do procesu a dosáhnout společného zlepšení životního prostředí ve městě.


vice o projektu: www.tentair.cz

Za tým projektu TENT AIR Jana Panáčková, koordinátor projektu19 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page