top of page

TENT AIR měří na plné obrátky, aktuálně v Ústí nad Labem

Aktualizováno: 13. 4. 2023

Kvalita ovzduší je v dnešní době velmi diskutované téma. Projekt TENT AIR si dal za cíl zjistit, jak čisté ovzduší máme podél dálnice D8, a následně na základě těchto dat navrhnout akční plány, které by obyvatelům mohly přinést zlepšení. O měření se stará firma Envitech a s jejím zástupcem, Ing. Zbyňkem Novákem, jsme si povídali o průběhu, datech i následujícím postupu.


Jak probíhá měření v Ústí nad Labem? Co vše se měří? Čím se měří?

V Ústí nad Labem máme nasazenou nejmodernější techniku, která kombinuje kontinuální měření kvality ovzduší a odběry vzorků, které budou dále laboratorně zkoumány. Kontinuálně se měří prachové částice, oxidy dusíku, ozon, oxid siřičitý a meteorologické parametry. Ty budou následně důležité pro modelování, které nám ukáže, odkud škodliviny na místo měření přicházejí. Současně také odebíráme vzorky znečišťujících látek, které nám ukážou, jaké je chemické složení prachových částic.


Co se zjistilo? Daly se výsledky předpokládat? Naměřily se nějaké extrémní hodnoty?

Jsme zatím na začátku celého projektu, takže je ještě příliš brzy dělat závěry z měření. Zatím se ukazuje, jaký je denní vývoj škodlivin v ovzduší, což se dalo předpokládat. Jelikož jsme měřili blízko dálnice, tak jde dobře vidět, jak se mění během dne s nárůstem dopravy koncentrace oxidů dusíku, který pochází převážně z automobilové dopravy. Také se během dne mění koncentrace prachu. Během prvního měsíce měření jsme se jen jednou dostali na limitní hodnoty, které jsou stanoveny WHO. Bylo to u prašnosti, která má limit 90 µg/m3/hod. pro frakci PM10. Na základě dalších dat bude vyhodnoceno, odkud se polutanty do ovzduší dostaly, a jaká činnost je produkovala.


Co se s daty bude dále dělat? Co je cílem tohoto měření?

Z každé lokality budeme mít na konci projektu data za dvě období. První budou získána v netopné sezóně a druhá v topné sezóně. Znečištění ovzduší se totiž během roku mění a liší se i zdroje znečištění. Na základě meteorologických podmínek budeme moci namodelovat, odkud znečištění přichází. Dále budou laboratorně vyhodnoceny vzorky, které se během měření odebírají. Ty nám řeknou, z jakého procesu znečištění pochází. Každá činnost totiž produkuje specifické látky, podle kterých se dá říci, jaký provoz je produkuje. Tím získáme nejen informaci o tom, jaký je stav ovzduší, ale také zjistíme, odkud se znečištění do ovzduší dostává, a na základě toho budeme moci navrhnout opatření, které znečištění ovzduší sníží.


Harmonogram měření


Kde bude probíhat další měření? Proč právě tato místa?

Do projektu jsou zapojená tři sídla na ose dálnice D8, která je součástí transevropské dopravní tepny. Vedle Ústí nad Labem jsou to Mělník a Zdiby. V Ústí a na Mělníku se bude měřit na pěti místech, ve Zdibech na čtyřech. Místa byla vybrána na základě rozložení zdrojů znečištění. Například v Ústí jsme začali u dálnice D8, dále měříme pod Klíší, a dále budeme měřit na Střekově, v Neštěmicích a v samotném centru Ústí nad Labem. Každá lokalita má své specifické problémy s ovzduším a na základě tohoto měření budou navržena opatření, která napomohou snížení znečištění ovzduší v těchto lokalitách. Tato opatření bude možné v následujících letech také hradit z Norských fondů, což je pro zúčastněná města velkou šanci ke zlepšení situace.


Může se veřejnost zúčastnit měření?

Veřejnost bude mít možnost sledovat data z jednotlivých lokalit na nové internetové stránce a také facebookovém profilu projektu. Na začátku projektu proběhla veřejná konference a další konference se plánují. Vedle toho budeme v každém městě pořádat den otevřených dveří, kde veřejnost seznámíme s technikou, způsoby měření a možnostmi řešení, které povedou ke zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě.


Graf měření

Vztažné hodnoty vycházejí z doporučení WHO, tzn.:

  • 200 µg/m3 /hod. pro NO2

  • 350 µg/m3 /hod. pro SO2

  • 120 µg/m3 /hod. pro O3

8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page