top of page

Jaká data přinese projekt monitoringu ovzduší kolem D8?

Dne 20.3. 2024 se v Masarykově kulturním domě na Mělníku od 10 do 13:30 hodin uskuteční závěrečná konference projektu „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“, zkráceně TENT Air podpořeného Norskými fondy.


Projekt od roku 2022 monitoroval zdroje znečištění ovzduší kolem dálnice D8, konkrétně ve Zdibech na Mělníku a v Ústí nad Labem.  Hlavním cílem bylo zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.


Lídrem projektu Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, zastoupená Mgr. Jiřím Bílkem, Ph.D., která má na poli čistoty ovzduší řadu dlouholetých zkušeností.


Partnerem projektu je Norsk Energi, norská poradenská společnost poskytující služby v oblasti energetiky, životního prostředí a bezpečnosti. Úkolem Norsk Energi je zahrnutí meteorologických podmínek do modelu šíření znečištění ovzduší. Získáváme tak představu o pohybu těchto nebezpečných látek ve vybraných lokalitách. Protože naměřených dat jsou zpravidla tisíce, představuje mapová interpretace sice zjednodušený, nicméně potřebný komplexní pohled. Jde tak logický navazující článek české části projektu.


Výstupy projektu a opatření jsou zapracovány do akčních plánů měst. Zapojená města díky tomuto projektu získají validní data, potřebná pro kvalitní a udržitelný rozvoj jejich území.


Cílem konference je představit zástupcům měst, odborníkům, ale i široké veřejnosti průběh projektu, jeho výstupy a opatření zahrnuté do akčních plánů měst.


Na konferenci budou prezentovány také navazující projekty Norských fondů, zaměřené na opatření na zlepšení čistoty ovzduší. Jde konkrétně o pět projektů, kterými jsou:

  • Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa

  • CLEAN AIR, Senzory pro Mělník

  • Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita centrum – SÍDELNÍ vegetační prvky

  • Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita vnější prstenec – KRAJINNÉ vegetační prvky

  • Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj

  • Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Ústecký kraj


„Je až k neuvěření, že se Městu Mělník díky zapojení v projektu TENT Air podařilo nejen získat navazující 10milionovou dotaci na výsadbu zeleně ve městě, ale také ji před koncem samotného projektu stihnout vysázet,“ dodává k navazujícím projektům zastupitel města Ing. Jan Rohlík.


Konference je otevřena odborné i laické veřejnosti. Přihlásit se je možné na email: info@tentair.cz nejpozději do 12.3. 2024.


Mělník, 28.2. 2024


Jana Panáčková, koordinátor projektu

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page